Najčastejšie otázky - Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov
Title
Prejsť na obsah
Najčastejšie otázky
Je nejaká čakacia doba do Vášho zariadenia?
V našom zariadení máme momentálne voľné kapacity a v prípade splnenia podmienok (dovŕšenie dôchodkového veku, stupeň odkázanosti minimálne IV) je možné umiestnenie záujemcu po dohode so sociálnym pracovníkom.
Prijímate záujemcov aj s iným trvalým bydliskom ako Gabčíkovo?
Do nášho zariadenia prijímame žiadateľov o sociálnu službu z celého Slovenska.
Akých aktivít sa môžu zúčastniť obyvatelia Vášho zariadenia?
V našom zariadení majú obyvatelia na báze dobrovoľnosti možnosť zúčastniť sa pravidelných aktivít podľa harmonogramu, ktoré vedú inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Medzi takéto aktivity patria napríklad tvorivé dielne, pamäťové cvičenia, asociačné cvičenia, cvičenie na stoličkách, hry na rozvoj kognitívnych zručností, relaxačné cvičenia, hry na rozvoj slovnej zásoby, spoločenské hry a rôzne iné. Každoročne organizujeme pre našich obyvateľov akcie ako fašiangy, športový deň, Mikulášku zábavu a mnoho iných.
Čo všetko je potrebné vybaviť pre prijatie do Vášho zariadenia?
 
Pred nástupom do nášho zariadenia, je potrebné mať so sebou vyplnené nižšie uvedené dokumenty, ktoré je možné nájsť a stiahnuť v časti Dokumenty a tlačivá na našej stránke:
 
 
-         Informačný list k nástupu

 1. Právoplatné rozhodnutie vydané mestom a „Posudok o odkázanosti“ na sociálnu službu do Zariadenia pre seniorov.
 2. „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ – vyplní a podpisuje žiadateľ
 3. V prípade, že sa žiadateľ nedokáže podpísať, vyžiadať potvrdenie od lekára, že vzhľadom k zdravotnému stavu nie je schopný podpisu- „Podanie žiadosti inou fyzickou osobou“.
 4. Rozhodnutie o aktuálnej výške dôchodku zo sociálnej poisťovne, ak rozhodnutie nemá, je potrebné doložiť potvrdenie o výške dôchodku.
 5. Potvrdenie z ÚPSVaR, že žiadateľ poberá, resp. nepoberá dávku v hmotnej núdzi, ak poberá vyčísliť mesačnú dávku –v prípade nízkeho dôchodku cca 300 eur.
 6. „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“ na účely platenia úhrady za sociálnu službu s overeným podpisom.
 7. Potvrdenie od obvodného lekára- „Potvrdenie o bezinfekčnosti“, že žiadateľ netrpí infekčným ochorením.
 8. V prípade, že žiadateľ nemá dostatočný príjem na zaplatenie úhrady za sociálne služby, tlačivo „Čestné vyhlásenie o doplácaní“, s úradne overeným podpisom.
 9. Tlačivo „Autobiografický portrét“ – vyplní príbuzná osoba žiadateľa.
 10. Tlačivo „Hlásenie o prijatí do Zariadenia pre seniorov v Gabčíkove“, s overeným podpisom, aby dôchodok žiadateľa bol doručovaný hromadným poukazom do Zariadenia (podľa voľby žiadateľa). V prípade, že žiadateľ má vlastný účet v banke, tlačivo „Informácia o zmene adresy“.
 11. Tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ - vypĺňa a podpisuje žiadateľ
 12. Tlačivo „Čestné prehlásenie o zabezpečení pohrebu a jeho finančnom krytí“ - vyplní príbuzná osoba žiadateľa s úradne overeným podpisom
 13. V deň nástupu je potrebné si priniesť zdravotnú kartotéku od obvodného lekára.
 14. Ak žiadateľ  je zbavený svojprávnosti, musí príbuzný žiadateľa resp. jeho opatrovník doložiť právoplatné rozhodnutie zo súdu o opatrovníctve, pričom toto rozhodnutie sa doloží do spisovej dokumentácie žiadateľa.

   
Zariadenie pre seniorov Gabčíkovo
Športová 568/14
930 05, Gabčíkovo
Tel.: 0903 465 466
Tel.: 031/627 01 08
riaditel@zpsgabcikovo.sk
Návrat na obsah