Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov
Title
Prejsť na obsah
Hľadáte nepretržitú starostlivosť pre seba alebo Vášho príbuzného?
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ
.
Sociálne poradenstvo
Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť

.
Rodinná atmosféra

Zariadenie pre seniorov
Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove je právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je mesto Gabčíkovo. Výdavky sú kryté zo štátneho rozpočtu, zo zaplatených úhrad od klientov a zo sponzorských darov. Jeho činnosť sa spravuje organizačným a prevádzkovým poriadkom. Pre klientov je vypracovaný domáci poriadok.
Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove funguje podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Na základe citovaného zákona sa v zariadení poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
NAŠE SLUŽBY
V našom zariadení pre seniorov poskytujeme:
 
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • ošetrovateľskú starostlivosť,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie.
Do nášho zariadenia prijímame žiadateľov o sociálnu službu z celého Slovenska.
Vízia, poslanie a ciele zariadenia
Zariadenie pre seniorov rešpektuje a aktívne podporuje zachovanie identity prijímateľa, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a aktívne zabezpečuje právo na vzdelávanie, prípravu na zamestnávanie a prístup k individualizovanej podpore. Zariadenie taktiež podporuje kontakty s rodinou, príbuznými a s osobami podľa individuálneho výberu samotného prijímateľa.
Vízia zariadenia
Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove v súlade so svojím poslaním chce neustále zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnej služby a taktiež byť uznávaným zariadením v regióne.
Poslanie zariadenia
Základným poslaním Zariadenia pre seniorov v Gabčíkove je kvalifikovane pomôcť prijímateľovi sociálnej služby v nepriaznivej situácii, nájsť spôsob zmysluplného žitia a trávenia voľného času podľa jeho individuálnych potrieb a možností, sprevádzať ho v chorobe a v životných ťažkostiach.
 
Základným poslaním a tiež víziou je zamerať sa na zmysluplné prežívanie a trávenie času prijímateľov a zvyšovanie kvality ich života prostredníctvom individuálneho plánovania, krátkodobých a dlhodobých cieľov.
Ciele zariadenia
Hlavným cieľom zariadenia je v rámci procesu kvality sociálnych služieb rozvoj rôznorodých sociálnych služieb na komunikatívnej úrovni, vrátane modernizácie existujúcich sociálnych služieb (napr. zabezpečenie fyzioterapeuta, zabezpečenie rehabilitačných prístrojov, neustále vzdelávanie zamestnancov a iné), poskytovanie kvalitnej a komplexnej sociálnej služby so zreteľom na humánny a etický prístup ku prijímateľom zariadenia, rozvíjanie potenciálu prijímateľov a vytváranie priestoru pre sebarealizáciu (zabezpečená miestnosť pre aktivity prijímateľov sociálnej služby a tiež inštruktorky sociálnej rehabilitácie), podpora ich socializácie a vytváranie pocitu domova a súkromia.
Zariadenie pre seniorov Gabčíkovo
Športová 568/14
930 05, Gabčíkovo
Tel.: 0903 465 466
Tel.: 031/627 01 08
riaditel@zpsgabcikovo.sk
Návrat na obsah