Zariadenie pre seniorov

Prejsť na obsah
Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov je právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Gabčíkovo. Výdavky sú kryté zo štátneho rozpočtu, zo zaplatených úhrad od klientov a zo sponzorských darov. Jeho činnosť sa spravuje organizačným a prevádzkovým poriadkom. Pre klientov je vypracovaný domáci poriadok.

Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove funguje podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Na základe citovaného zákona v zariadení poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje:
·         pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
·         sociálne poradenstvo
·         sociálna rehabilitácia
·         ubytovanie
·         stravovanie
·         upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
·         osobné vybavenie
Ďalej sa vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Do tohto zariadenia sa prijímajú žiadatelia o sociálnu službu z celého Slovenska.

História zariadenia

Gabčíkovo ako mesto je písomne doložená v roku 1264 pod názvom Beus. Tento názov sa v ďalších rokoch modifikoval na meno Gabčíkovo.
U prostred veľkého parku sa nachádza zariadenie pre seniorov v rozsiahlom kaštieli. Dnešný objekt kaštieľa bol postavený v polovici 17. storočia v renesančnom slohu. Základný renesančný sloh sa zachoval až do dnešných dní a je viditeľný napriek prestavbám a úpravám v neskorších obdobiach. Kaštieľ patril Amadeovcom, ktorý sa v roku 1782 sa stali grófmi. Vlastníctvo Amadeovcov v Gabčíkove sa končí v roku 1845, kedy rod v osobe Tadeáša Amade vymiera po meči. Novými majiteľmi kaštieľa sa stala rodina Uchritz. Po II. svetovej vojne kaštieľ nebol využitý.
V kaštieli sa narodil v roku 1704 Ladislav Amadé, neskôr známy hudobník a básnik. Za legendu treba považovať zmienku, že sa tu narodil Jozef II., Habsburgský neskorší rakúsky a uhorský panovník. Múry kaštieľa v Gabčíkove vedia svoje, ale mlčia.
Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove bolo do prevádzky odovzdané dňa 15.5.1965 s kapacitou 155 miest. Nachádza sa v blízkosti miestneho parku, športového ihriska a autobusových zastávok smerom do Bratislavy a Dunajskej Stredy. V súčasnej dobe je pôvodná kapacita znížená ustálená na 110 miest.
Kaštieľ bol postupne renovovaný. Ťažisko renovačných prác spadalo najmä na obdobie v rokoch 1964-65. Rekonštrukčné práce prebiehali aj v období rokov 1989-92. Kaštieľ je umiestnený na priestrannom pozemku, má parkovú časť, hospodársky dvor. Budova má jedno poschodie a suterén. Na prízemí sa nachádza administratívna časť, ošetrovňa, izby pre imobilných klientov, jedáleň, čajová kuchynka, kúpeľňa so zdvižnými a prepravnými pomôckami. Na poschodí sú izby pre klientov, spoločenská miestnosť, jedáleň, čajová kuchynka a hygienické zariadenia. V suteréne je umiestnená stravovacia prevádzka so skladovacími priestormi, práčovňa, žehliareň a kotolňa na plyn. Seniori sú umiestnení v 28 izbách. K dispozícii majú trojposteľové, štvorposteľové a päťposteľové izby.
Kontakt
Adresa:
Športová ulica 568/14  Gabčíkovo 930 05
Tel.číslo:
031/559 42 04
Návrat na obsah